WHAT'S HAPPENING IN THAILAND

In Thailand, the truth could cost you everything. Freedom of expression is curtailed and those who were brave enough to speak out are silenced with violence. There are at least 86 confirmed cases of forced disappearances. We have been living in fear and poverty for YEARS and we want to be FREE.

It is not safe here. No one is safe here.
#freedomforthai #WeAreAllWanchalerm

#WhatsHappeninginThailand

Please help us.

FOR THAIS สำหรับคนไทย


3 Demands NOT one less
from Thais as a call for democracy:

1. Resignation of PM Prayut Chan-o-cha ประยุทธ์ จันท์โอชาต้องลาออก
2. Rewrite the Constitution ร่างรัฐธรรมนูญใหม่
3. Reform the Monarchy ปฎิรูปสถาบันกษัตริย์
นัดหมายการชุมนุมในแต่ละพื้นที่

*หากข้อมูลผิดพลาด มีการเปลี่ยนแปลงนัดหมาย หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาได้ทาง [email protected]

นัดหมายการชุมนุมในต่างประเทศ

Petitions to be signed

*don't donate to change.org, the money goes to the organization not its campaign.

ปรับเนื้อหาไม่เหมาะสมในแบบเรียนภาษาไทย #Saveเกี๊ยว


Petition(s)

แบบเรียนภาษาพาที ของนักเรียนชั้น ป.6 มีเนื้อหาเหยียดและไม่ให้เกียรติกันทางเพศ และยังแปะป้ายว่าใครก็ตามที่มีรูปร่าง บุคลิก หรือมีพฤติกรรมแบบเกี๊ยวนั้น “ใจแตก” และ/หรือเป็นคนไม่ดี

นอกจากแบบเรียนภาษาพาที ป.6 หลายฝ่ายก็เริ่มพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมในแบบเรียนชั้นอื่น รวมถึงวิชาอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ เพราะแบบเรียนมีความสำคัญต่อทัศนคติและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นของน้องๆ ในระยะยาว จึงถึงเวลาแล้วที่แบบเรียนในลักษณะนี้จะต้องถูกนำมา “ทบทวนใหม่”

ร่วมลงชื่อสนับสนุนในแคมเปญนี้ เพื่อเรียกร้องให้ สพฐ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทบทวนเนื้อหาในแบบเรียนใหม่

ยกเลิกการใช้สารฆ่าหญ้าพาราควอต สารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต


Petition(s)

ตั้งแต่ปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจากสารกำจัดศัตรูพืช 2,193 ราย เรายังปล่อยให้มีการใช้สารพิษเหล่านี้อยู่ได้อย่างไร? ทั้งๆ ที่ 54 ประเทศทั่วโลกประกาศเลิกใช้แล้ว รวมทั้งประเทศที่เป็นผู้พัฒนาสารพิษนี้

ตลอดระยะ 2 ปีที่ผ่านมา เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงได้ผลักดันประเด็นนี้

แต่ผู้ที่มีอำนาจในการชี้ขาดว่าจะแบนหรือไม่แบนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการวัตถุอันตราย (ซึ่งมีตัวแทนของสมาคมผู้ค้าสารพิษเหล่านี้นั่งอยู่อย่างน้อย 2 คน?!) นอกจากนี้คณะอนุกรรมการ มีบางท่านที่มีประวัติการทำงานใกล้ชิดกับบริษัทสารเคมี และมีการเคลื่อนไหวกดดันจากองค์กรบังหน้าอย่างเป็นระบบของบริษัทสารพิษเพื่อต่อต้านไม่ให้มีการยกเลิกและจำกัดการใช้สารพิษ แลกกับผลประโยชน์ กำไรมหาศาล ทำให้การลงมติหลายครั้งเข้าข้างผู้ค้าสารพิษ ไม่คำนึงถึงสุขภาพของประชาชน

คัดค้านร่างกม.เอาผิดผู้หญิงที่ทำแท้ง


Petition(s)

กฏหมายอาญามาตรา 301 ที่ระบุว่าผู้หญิงที่ยุติตั้งครรภ์ไม่ว่ากรณีใดๆ มีความผิด ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท
มาตราดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มองไม่เห็นสิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายของผู้หญิง เป็นการซ้ำเติมผู้หญิงในทุกกรณี ทั้งๆ ที่การท้องนั้นเกิดจากทั้งหญิงและชายร่วมกัน และการตัดสินใจว่าจะมีหรือไม่มีลูกตอนไหน เป็นสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ เป็นสิ่งที่พวกเธอควรเลือกได้เอง

ร่วมลงชื่อเพื่อสนับสนุนข้อเสนอการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานทำแท้ง(เพื่อยกเลิกมาตรา 301 และปรับปรุงมาตรา 305) เสนอโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมรวม 10 องค์กร

คัดค้านนำเข้าเศษพลาสติก


Petition(s)

ในช่วงที่ผ่านมา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้พยายามขอเพิ่มจำนวนโควต้านำเข้าพลาสติกต่ออีกในปี 2564 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีท่าทีสนับสนุน

เครือข่ายภาคประชาสังคมจึงได้ออกแถลงการณ์เพื่อนำเสนอให้ “ยืนยันมติเดิม” ของคณะอนุกรรมการฯ เมื่อปี 2561 ที่ “กำหนดให้ประเทศไทยยกเลิกการนำเข้าขยะหรือเศษพลาสติกและซากอิเล็กทรอนิกส์ 100% ภายในปี 2563”

ยกเลิกกฎหมายค้าประเวณี


Petition(s)

กฎหมายปราบปรามการค้าประเวณีมีมานาน แต่ปัญหาคือถูกบังคับใช้เพียงด้านเดียว ใช้ลงโทษ ล่อซื้อ จับกุม พนักงานบริการ มีช่องว่างทำให้เกิดการคอรัปชั่น แสวงหาประโยชน์ เงื่อนไขทำงานที่เอาเปรียบ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
เราพนักงานบริการจึงขอชวนทุกคนที่เห็นด้วยในสิทธิ มาร่วมลงชื่อ ยกร่างกฎหมาย ยกเลิก พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 39

เสนอแก้ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


Petition(s)

ยกเลิกกฏหมายมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีขอบเขตของการกระทำผิดอย่างกว้างขวาง ซ้ำการพิจารณาความผิดยังขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และมีบทลงโทษที่ไม่เหมาะสม
อาทิ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีโทษปรับหนักกว่าคดีเมาแล้วขับ

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง โดยมีความเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการกำหนดกรอบเนื้อหาในการออกกฎกระทรวงไว้ให้เหมาะสม ทำให้กฎกระทรวงที่ออกตามความบัญญัตินั้นกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและเงื่อนไขอื่นที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรกว่าเหตุ ส่งผลให้ผู้ประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้ารายเล็กหรือรายย่อยไม่สามารถประกอบอาชีพตามกฎหมายได้ จึงเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเพียงพอตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สมควรต้องปรับปรุง

พรบ. อากาศสะอาด พ.ศ. 2563


เครือข่ายอากาศสะอาด THAILAND CAN เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมได้ ต้องเกิดจากการสร้างความรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศไทย

เข้าร่วมกันลงชื่อเสนอร่างพรบ. กำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ.... ต่อรัฐสภาให้ครบ 10,000 ชื่อ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบการสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ใช้แรงงานมากกว่า 30 ล้านคนในตลาดแรงงานไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างปรากฏชัด จึงพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ เพื่อทำการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานโดยรวม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มเวลาเรียนรู้สำหรับแรงงานเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

#ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร


ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีความมุ่งประสงค์เพื่อให้การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่ได้ถูกบังคับใช้มาในระยะเวลายาวนานมีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการจากที่มิได้อาศัยความสมัครใจมาเป็นวิธีการรับสมัครโดยอาศัยความสมัครใจแทนการเรียกมาตรวจเลือก เว้นแต่ในยามสงครามซึ่งมีการเพิ่มบทบัญญัติที่กำหนดให้มีการเข้ารับราชการทหารได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงมีการกำหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของทหารกองประจำการให้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องต้องกัน

เสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป บรรพ 5 ครอบครัวและบรรพ 6 มรดก สาระสำคัญหลักของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การเสนอขอแก้ไขเพื่อให้บุคคลธรรมดาทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ สามารถทำการหมั้นและสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อบุคคลธรรมดาได้หมั้นหรือสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา” เป็น “ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส” ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เป็น “ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส” รวมถึงการแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรส โดยได้ขอแก้ไขถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “สามีและภรรยา” เป็น “คู่สมรส”

#Saveวันเฉลิม


Petition(s)

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักกิจกรรมชาวไทยผู้อยู่ในระหว่างการลี้ภัย ถูกรายงานว่าโดนลักพาตัวไปโดยบุคคลนิรนามบริเวณหน้าที่พักของตนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยวันเฉลิมได้ถูกออกหมายจับโดยเจ้าหน้าที่รัฐในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการใช้สิทธิของตนเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบนโลกออนไลน์ วันเฉลิมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับหมายจับที่เลือกจะลี้ภัยเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากทั้งหมดเก้าคน และได้หายตัวไปในปีล่าสุด สองในเก้าคนได้รับการยืนยันว่าถูกฆาตกรรม จากอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตรวจสอบคดีการถูกบังคับให้สูญหายและการตามหาตัววันเฉลิม
Wanchalearm Satsaksit, a Thai activist in exile, was reportedly abducted by unknown persons from outside his apartment building in Phnom Penh, Cambodia. A known dissident in Thailand, who often exercised his right to freedom of expression online in exile, Thai authorities issued a warrant for his arrest in 2018. Wanchalearm Satsaksit is among nine Thai activists who sought exile in neighbouring countries, that have gone missing in recent years. Two of them are confirmed to have been killed. Cambodian authorities must thoroughly and effectively investigate his disappearance and seek to establish his whereabouts, as provided by the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

#Saveหมู่อาร์ม


Petition(s)

#SaveSargeArm Sign this petition to call for the NACC to proceed according to the Witness Protection Law by moving "Sarge Arm" to a different unit immediately.
"ผมไม่มีครอบครัว ไม่มีลูก ขอเป็นตัวแทนทหารชั้นผู้น้อยเปิดโปงเรื่องนี้ เพื่อทหารรุ่นน้อง เพื่อผลประโยชน์ประเทศ ไม่มีทหารคนไหนอยากทำให้กองทัพเสียชื่อเสียง หากผู้บังคับบัญชาใส่ใจ ไม่ทุจริตในกองทัพ ขอเรียกร้องไปยังป.ป.ช.ที่ได้ยื่นเรื่องไว้ให้คุ้มครองพยานผม เพื่อความปลอดภัย" ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี สังกัดศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร้องเรียนกรณีผู้บังคับบัญชาตั้งโครงการโกงเงินเบี้ยทหารชั้นผู้น้อยในรูปแบบต่าง ๆ

#NoCPTPP
#คัดค้านCPTPP


Petition(s)

Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is an agreement on many intellectual property deals which heavily affect farmers, consumers and also could widen inequality.
คัดค้านการเข้าร่วม Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) หรือ ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เอื้ออำนวยให้กับภาคธุรกิจใหญ่แต่ส่งผลกระทบให้กับภาคเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคเดือดร้อน ปัจจัย 4 ในชีวิตประจำที่มีราคาที่แพงมากขึ้น

More Resources

การบังคับสูญหายในไทย

“อุ้มหาย” อาชญากรรมที่ถูกเพิกเฉยโดยรัฐไทย (สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย, 2563)การบังคับบุคคลให้สูญหายในประเทศไทย (มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ, 2555)การบังคับบุคคลให้สูญหาย : มาตรฐานสากล Vs มาตรฐานแบบไทยๆ


พ.ร.บ. และอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ภาคประชาชนเสนอกฎหมาย "เพิ่มโทษ-สร้างกลไก" ป้องกันการอุ้มหายซ้อมทรมาน (iLaw, 2563)"อังคณา" จี้รัฐให้สัตยาบันอนุสัญญาต่อต้านการบังคับสูญหายฯ (ไทยพีบีเอส, 2562)การไม่ปฏิบัติตามคำสัญญาของประเทศไทยที่จะยุติ ‘การสูญหายของบุคคล’(สุณัย ผาสุข , 2561)ปิยบุตร ปลุกทัพ!‘อนค.’ชงร่างกม.ซ้อมทรมาน-บังคับสูญหายดันเข้าสภา (แนวหน้า, 2562)


นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและนักสิทธิมนุษยชน

น้ำดื่มขวดนี้ไม่มีขาย ผู้สูญหาย(ที่ขัดแย้งกับรัฐ)ก็ยังหาไม่เจอจับจริง หรือ จัดฉาก ฟังความสองฝ่ายกรณี "โกตี๋" (2560)รู้จัก ‘สยาม ธีรวุฒิ’ 1 ใน 3 ผู้ลี้ภัยการเมือง จากเวียดนามสู่หนไหน(ยัง)ไม่มีใครรู้ (กรกช เพียงใจ, 2563)ลุงสนามหลวง : การหายตัวไปและเสียชีวิตของนักกิจกรรมที่วิจารณ์สถาบันกษัตริย์สร้างความหวาดกลัวให้แก่กลุ่ม “คนหมิ่นเจ้า” ในต่างแดน (นันท์ชนก วงษ์สมุทร์, 2562)เตียง ศิริขันธ์ : เสรีไทยผู้ถูกฆ่าเพราะการเมือง (นรนิติ เศรษฐบุตร, 2563)


ชาวมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้

การบังคับบุคคลให้สูญหายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย (เหมือนขวัญ เรณุมาศ , 2557)13 ส.ค.2497 "หะหยีสุหลง" พ้นโทษแล้ว หายสาบสูญ? (2562)หะยีสุหลง อับดุลกาเดร์ กบฏ…หรือวีรบุรุษแห่งสี่จังหวัดภาคใต้ (เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร, 2548)จาก ทักษิณ สู่ ประยุทธ์ การสูญหายของ สมชาย นีละไพจิตร กับ ไฟใต้ ที่ยังไร้คำตอบ (บีบีซีไทย, 2562)


กลุ่มชาติพันธุ์

บิลลี่ : ดีเอสไอเผยดีเอ็นเอชิ้นส่วนกะโหลกตรงกับแม่ของ "พอละจี รักจงเจริญ" (ธันยพร บัวทอง, 2562)บิลลี่ : 5 ปีที่ไร้เสาหลัก ผลักให้ "มึนอ" เปลี่ยนบทสู่นักต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้สามีและชุมชน (ชัยยศ ยงค์เจริญชัย , 2562)

WHAT'S HAPPENING IN THAILAND

*don't donate to change.org, the money goes to the organization not its campaign.

#Saveวันเฉลิม


Petition(s)

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักกิจกรรมชาวไทยผู้อยู่ในระหว่างการลี้ภัย ถูกรายงานว่าโดนลักพาตัวไปโดยบุคคลนิรนามบริเวณหน้าที่พักของตนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยวันเฉลิมได้ถูกออกหมายจับโดยเจ้าหน้าที่รัฐในปี พ.ศ. 2561 เนื่องจากการใช้สิทธิของตนเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีบนโลกออนไลน์ วันเฉลิมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับหมายจับที่เลือกจะลี้ภัยเข้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านจากทั้งหมดเก้าคน และได้หายตัวไปในปีล่าสุด สองในเก้าคนได้รับการยืนยันว่าถูกฆาตกรรม จากอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญ เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาจึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการตรวจสอบคดีการถูกบังคับให้สูญหายและการตามหาตัววันเฉลิม

Wanchalearm Satsaksit, a Thai activist in exile, was reportedly abducted by unknown persons from outside his apartment building in Phnom Penh, Cambodia. A known dissident in Thailand, who often exercised his right to freedom of expression online in exile, Thai authorities issued a warrant for his arrest in 2018. Wanchalearm Satsaksit is among nine Thai activists who sought exile in neighbouring countries, that have gone missing in recent years. Two of them are confirmed to have been killed. Cambodian authorities must thoroughly and effectively investigate his disappearance and seek to establish his whereabouts, as provided by the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

  Days since Wanchalearm disappeared

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  ผู้ลี้ภัยการเมืองไทยทิ้งคำพูดสุดท้าย 'หายใจไม่ออก' ก่อนถูกคนร้ายอุ้มหายในพนมเปญ - ประชาไท'เอ็นจีโอ-นักศึกษา-ประชาชน' ร้อง รบ.กัมพูชา เร่งติดตามตัว 'วันเฉลิม' ด้านสถานทูตไม่ส่งคนรับหนังสือ - ประชาไทพบ 6 ผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มหายเคยถูก คสช.เรียกรายงานตัว - หัวหน้า คสช. บอกไม่รู้จัก 'วันเฉลิม' - ประชาไท'มหาดไทย-ยธ.'ของกัมพูชารับเรื่องร้องเรียนกรณีการหายตัวไปของ 'วันเฉลิม' แล้ว - ประชาไทวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ : สำรวจจุดเกิดเหตุและคำบอกเล่าจากผู้เห็นเหตุการณ์ “อุ้มหาย” - BBC Thaiวันเฉลิม: พี่สาวผู้ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อตามหาน้องชายวอน "ถ้าเขาเสียชีวิตไปแล้ว ก็ขอให้ได้พบศพ" - BBC Thai1 เดือนที่ ‘วันเฉลิม’ ถูกอุ้มหาย คดีคืบหน้าไปถึงไหน มีเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง ? - The Matter

  #เหมืองดงมะไฟ


  'ภูผาฮวก' หรือ 'ป่าชุมชนเขาใหญ่ ผาจันได' เป็นทิวเขาที่อุดมไปด้วยระบบนิเวศ

  ในปี พ.ศ.2536 ได้มีผู้ประกอบการเข้ามายื่นความประสงค์ เพื่อขอสัมปทานดำเนินการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน มีการรวมตัวคัดค้านจากคนในชุมชน จนนำไปสู่ความรุนแรง มีชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิต 2 ราย ในปี 2538 และยังเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกครั้งในปี 2541 เมื่อกำนันทองม้วน คำแจ่ม แกนนำนักต่อสู้ และนายสม หอมพรมมา ถูกลอบยิงเสียชีวิต

  แม้จะเกิดเหตุรุนแรง แต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าการรุกหน้าของทุนจะหยุดชะงัก พ.ศ.2543 อุตสาหกรรมหนองบัวลำภู อนุญาตประทานบัตรเหมืองหินแก่ผู้ประกอบการ เป็นเวลา 10 ปี

  ล่าสุดปี 2561 ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตให้บริษัทเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ และเพิกถอนใบอนุญาตประทานบัตร แต่การขนแร่นั้นยังเกิดขึ้นจนถึงในปัจจุบัน

  ขณะที่การเสียชีวิตของ 4 ผู้นำในการต่อต้าน ความอยุติธรรมยังคงอบอวล ไม่ต่างจาก ละอองฝุ่นจากแรง "ระเบิดภูเขา" เนื่องจากฆาตกรยังคงลอยนวล

  RECENT UPDATE: กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันไดประกาศชัยชนะปักหมุด-ยึดโรงโม่หินที่ใบประทานบัตรเหมืองหินหมดอายุได้สำเร็จ

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  THE EXIT : ค้านต่อสัมปทานเหมืองหินดงมะไฟ - Thai PBS‘เหมืองหินในรอยเลือด’ 25 ปี ชีวิตคน ‘ดงมะไฟ’ - Voice onlineเดินเท้า-ปักหมุด-ยึดเหมืองและโรงโม่หินดงมะไฟเป็นผลสำเร็จ - ประชาไทเปิดไทม์ไลน์ข่มขู่สั่งเก็บหัวหน้าพรรคสามัญชน หลังหนุนกลุ่มค้านเหมืองหิน จ.หนองบัวลำภู - ประชาไท

  #แรงงานปฏิวัติ
  #สมัชชาแรงงาน


  จากชุมนุม #แรงงานปฏิวัติ ของกลุ่มสมัชชาแรงงาน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ขณะที่จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ ปราศรัยเรื่องงบประมาณส่วนของพระมหากษัตริย์ ชายไม่ทราบฝ่ายขึ้นมาบนเวทีเข้าประชิดตัว ก่อนถูกประชาชาผู้ร่วมชุมนุมโห่ไล่ให้ออกจากบริเวณที่จัดกิจกรรม

  RECENT UPDATE: ในเวลาต่อมา นาย ธวัชชวิน โกพัฒน์ตา พรรคก้าวไกล ชี้แจงเหตุการณ์กรณีชายชุดดำเป็นการ์ดของตน https://www.thairath.co.th/news/politic/1915907

  #SaveParit


  ตำรวจนอกเครื่องแบบได้เข้าแสดงบัตรประจำตัว ก่อนจับกุมนายพริษฐ์ในเวลา 16.20 น. ของวันที่ 14 ส.ค. ในระหว่างนั่งรถยนต์ของเพื่อน เพื่อเตรียมขึ้นเวทีปราศรัยในแฟลชม็อบที่จังหวัดนนทบุรี

  นายตำรวจนอกเครื่องแบบคนดังกล่าวเป็นผู้แจ้งรายละเอียดตามหมายศาลอาญารวม 10 ข้อหา ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นข้อหาเดียวกับนายอานนท์ นำภา และนายภาณุพงศ์ จาดนอก ซึ่งถูกจับกุมตัวไปก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อน แต่ได้รับการประกันตัวออกมา ทว่าในส่วนของนายพริษฐ์ถูกตั้งข้อหา "ร่วมกันใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นฯ" เพิ่มมาด้วย
  - BBC Thai

  RECENT UPDATE: เพนกวินได้รับการปล่อยตัวแล้ว

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  ประมวลสถานการณ์ตำรวจจับกุม 'เพนกวิน' หนึ่งในแกนนำนักศึกษา - ประชาไทจับเพนกวิน : แกนนำผู้ประท้วง ไมค์-รุ้ง ปราศรัย หน้า สน. สำราญราษฎร์ ขอตำรวจปล่อยตัวเพื่อน - BBC Thaiรายงานสถานการณ์วันที่ 14 สิงหาคม 2563(Twitter thread) - iLaw(@iLawFx)รายงานสถานการณ์วันที่ 14 สิงหาคม 2563(Twitter thread) - Wasinee Pabuprapap(@WPabuprapap)รายงานสถานการณ์วันที่ 14 สิงหาคม 2563(Twitter thread) - ประชาไท'แอมเนสตี้-People Go' ร้องปล่อยตัว 'เพนกวิน พริษฐ์' - ประชาไท

  #SavePanusaya
  #FightwithPanusaya


  ตอนนี้มีตำรวจนอกเครื่องแบบรออยู่ที่หน้าหอพัก มีข่าวแว่วมาว่าจะให้จับภายในคืนนี้ เห็นว่าเป็นเพราะ “เขา” โกรธมากที่มีเด็กคราวลูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา จะโกรธยังไงก็ไม่มีสิทธิลงกับประชาชน!

  Posted by เพนกวิน - พริษฐ์ ชิวารักษ์ Parit Chiwarak on Wednesday, August 12, 2020

  เราเป็น 1 ในทีมปราศรัยวันนั้น และเราโดนคุกคาม มีคนตามหาเราที่บ้านตั้งแต่เช้า 11 เราจึงต้องหลบออกมา หากมีการเซฟใคร ช่วยเซฟเราและทางบ้านเราด้วยได้มั้ย เราเป็นเพียงเยาวชนคนนึงเท่านั้น

  โพสต์โดย Papatcha Boosung เมื่อ วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2020

  2 แกนนำ(ปนัสยา และพริษฐ์) สนท. โพสต์เฟซบุ๊กแจ้ง ถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบติดตามถึงที่พัก หวั่นถูกจับกุมกลางดึก ขณะที่ทวิตเตอร์แฮชแท็ก #SavePanusaya

  นอกจากกรณีของปนัสยาและพริษฐ์แล้ว ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก ทศพร หนึ่งในผู้มีรายชื่อ 31 ที่อาจถูกดำเนินคดีจากการร่วมกิจกรรมของเยาวชนปลดแอกวันที 18 ก.ค.ที่ผ่านมา ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

  ทศพร แจ้งว่า มีคนมาถามหาตนและให้ดูรูปตนกับคนแถวที่พักของตน รวมทั้งเพื่อนตนก็แจ้งว่า มีกลุ่มคนจำนวน 6 คน ไม่สวมเครื่องแบบ แต่ทรงผมเกรียนขับรถวนหาตนแถวที่พักมา 2-3 วันแล้ว กลุ่มคนดังกล่าวยังขอ รปภ.เข้ามาตรวจหอพัก และถ่ายรูปกล้องวงจรปิดด้วย ซึ่งตนไม่ทราบว่าเป็นใคร

  นอกจากนี้ ปพัชชา 1 ในทีมปราศรัยวันนั้น และโดนคุกคาม มีคนตามหาตนที่บ้านตั้งแต่เช้า 11 ส.ค.63 ตนจึงต้องหลบออกมา
  - ประชาไท

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  'รุ้ง-เพนกวิน' 2 แกนนำ สนท. โพสต์มีเจ้าหน้าที่ตามถึงหอพัก หวั่นถูกจับกุมกลางดึก - ประชาไทเพนกวิน-ปนัสยา โพสต์เฟซบุ๊กหวั่นถูกจับกุมตัวกลางดึก - Voice TVรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่ 13 สิงหาคม 2563(Twitter thread) - workpoint todayรายงานความเคลื่อนไหวเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่ 13 สิงหาคม 2563(Twitter thread) - ประชาไทร่วมจับตาการเข้าควบคุมตัว รุ้ง ปนัสยา นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  #saveทนายอานนท์
  #saveไมค์
  #ตํารวจอุ้มประชาชน


  ทนายอานนท์ นำภา และภาณุพงศ์ จาดนอก (#ไมค์ระยอง) ถูกเข้าจับกุมตามหมายจับ จากการร่วมกิจกรรมชุมนุม #เยาวชนปลดแอก ที่อนุสาวรีย์ปชต. เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 63 หมายจับออกโดยศาลอาญา (6 ส.ค.) โดยตำรวจไม่มีการออกหมายเรียกมาก่อน

  Friday 7 August, a human rights lawyer and activist, @arnonnampa, and a youth activist Mike Panupong, have been arrested according to the arrest warrant in the case derived from allegedly staging the gathering on 18 July

  This arrest warrant was issued on 6 Aug without the summon warrant issued prior to the arrest. - TLHR

  RECENT UPDATE: Temporarily released. ศาลอาญาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวทนายอานนท์และคุณภาณุพงศ์ ด้วยวงเงิน 100,000 บาท โดยวางเงื่อนไขห้ามกระทำการใดๆ ในลักษณะเดียวกับคดีนี้อีก มิฉะนั้นจะให้ถือว่าผิดสัญญาประกัน

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  จนท.หิ้วปีก ‘ทนายอานนท์-ไมค์’ ขังสน.ห้วยขวาง หลังศาลไม่รับคำร้อง - Matichonชุลมุนกลางสน.ตร.หิ้ว ‘ทนายอานนท์-ไมค์’ ฝากขังศาล ม็อบฮือจะฝ่าวงล้อม - Khaosodอานนท์ นำภา : ปราศรัยด้วยความเคารพต่อตัวเอง ผู้ฟัง และสถาบันกษัตริย์ - PrachataiLAWYER ARRESTED, CHARGED AFTER CALLING FOR REFORMS - Khaosod EnglishHUMAN RIGHTS LAWYER ARNON NAMPA ARRESTED AND CHARGED - Frontline DefendersTwo protesters arrested, more sought - Bangkok Post

  #บอสอยู่วิทยา


  นายวรยุทธ (บอส) ผู้ต้องหาในคดี ขับรถชน ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ ผบ.หมู่งานปราบปราม สน.ทองหล่อ เสียชีวิตโดยลากร่างตำรวจนายนี้ไปกว่า 200 เมตร เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2555

  ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาเขาได้หลบหนีไปต่างประเทศ โดยให้ทนายแจ้งต่ออัยการเลื่อนคดีหลายครั้ง จนหลายข้อหาหมดอายุความ

  ประเด็นที่สังคมวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุด เกิดจากพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาด
  ไม่ฟ้องในข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย

  RECENT UPDATE: กรรมการสอบสวนชุดตำรวจเตรียมสรุปผลเหตุไม่แย้ง คดี "บอส อยู่วิทยา" ให้ ผบ.ตร.ในวันที่ 11 ส.ค.63 พร้อมข้อหาเสพโคเคน นอกจากนี้มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ส.ค.63 พ.ต.อ.ธนสิทธิ์ ให้ข้อมูลยืนยันผลตรวจความเร็ว 177 กม./ชม. อ้างสับสนจึงเปลี่ยนแปลงผลเมื่อปี 59

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  All charges dropped against Red Bull heir accused in death of police officer, Thai Police say - CNNCNN รายงาน ไทยยกเลิกข้อหา 'บอส วรยุทธ' ทายาทเครือกระทิงแดง คดีชนคนตาย - Voice TVบอส อยู่วิทยา: คณะทำงานของอัยการสูงสุดพบพยานหลักฐานใหม่ สั่งสอบเพิ่มเรื่องความเร็วและยาเสพติด - BBC ThaiINFO: เส้นทางชีวิต ‘จารุชาติ มาดทอง’ พยานคดี 'บอส อยู่วิทยา' ก่อนเสียชีวิตกะทันหัน - Isaranews Agencyบอส อยู่วิทยา: คณะทำงานของอัยการสูงสุดพบพยานหลักฐานใหม่ สั่งสอบเพิ่มเรื่องความเร็วและยาเสพติด - BBC Thaiพยานปากเอก พลิกคดี "บอส อยู่วิทยา" ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต - Thai PBSตร.เตรียมสรุปผลเหตุไม่แย้ง คดี "บอส อยู่วิทยา" อังคารหน้า - Thai PBSบอส อยู่วิทยา: ลำดับเหตุการณ์ในรอบ 8 ปีคดีทายาทกระทิงแดงชนตำรวจตาย - BBC Thai

  #SaveHeadacheStencil


  Headache Stencil ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะพ่นสีต้านเผด็จการและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่หลังรัฐประหาร 2557 จนมาถึงเหตุการณ์อุ้มหายนายวันเฉลิม ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กทวงถามความคืบหน้าการสอบสวนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ 4 คนมารอพบเขาที่คอนโดกลางดึกวันที่ 25 มิ.ย.

  Headache Stencil ระบุว่าหลังจากโพสต์ข้อความและภาพดังกล่าวไม่นานก็มีบุคคลแต่งกายคล้ายตำรวจมาถ่ายรูปคอนโดที่พักอย่างละเอียดช่วงบ่ายวานนี้ ทำให้เขากังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเอง "ถ้าผมหายไป รู้กันนะครับ” เขาโพสต์อีกข้อความหนึ่งในทวิตเตอร์ - BBC Thai

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  Headache Stencil : "เราต้องอยู่ในสภาวะที่พูดอะไรแล้วต้องติดคุกหรือ" - BBC ThaiThai artist faces harrasment from security officials over anti-government cartoons - Thai Enquirer‘HEADACHE STENCIL’ EXHIBIT PUSHES BACK AT MEDIA SILENCE ON SENSITIVE ISSUES - Khaosod English

  #Saveทิวากร


  ทิวากร วิถีตน (นามสกุลเดิม โสภา) ชายวัย 47 ปี ผู้สวมเสื้อ 'เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว' ถูกควบคุมตัวเพื่อตรวจรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ แถม ตร.ยึดคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์และเสื้อที่กำลังซักอยู่ไปด้วย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม) ก่อให้เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ในโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้งเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์จำนวนมาก

  RECENT UPDATE: คุณทิวากรได้รับการปล่อยตัวแล้ว

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  ผู้ใส่เสื้อ 'เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว' เผยถูกเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายไปพบ ขอให้เลิกใส่ - ประชาไท#saveทิวากร ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ หลังมีข่าวผู้สวมเสื้อ 'เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว' ถูกจับเข้าจิตเวช - ประชาไทกรณีทิวากร กับปัญหาการบังคับใช้ “พ.ร.บ.สุขภาพจิต” และการบังคับให้กลายเป็น “ผู้ป่วย” - ประชาไทรพ.จิตเวชฯ ไม่ให้นักกิจกรรม-ผู้สื่อข่าวเข้าเยี่ยม “ทิวากร” ระบุต้องได้รับอนุญาตจากญาติ - ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

  กฎหมายการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับปัจจุบันได้ให้อำนาจนายกรัฐมนตรีในการประกาศและออกข้อกำหนดต่างๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่อาจมีผลจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ และให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้บังคับข้อกำหนด โดยขาดการตรวจสอบและถ่วงดุลโดยสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรตุลาการ โดยย่อแล้วร่างนี้จะยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548, กำหนดขอบเขตอำนาจของนายกรัฐมนตรีในการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน ให้ใช้พรก.ฉุกเฉินไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันประกาศ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรด้วย, กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินโดยกำหนดขอบเขตอำนาจด้วย

  #ยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหาร


  ร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ฉบับนี้มีหลักการและเหตุผลเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีความมุ่งประสงค์เพื่อให้การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่ได้ถูกบังคับใช้มาในระยะเวลายาวนานมีความเหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการจากที่มิได้อาศัยความสมัครใจมาเป็นวิธีการรับสมัครโดยอาศัยความสมัครใจแทนการเรียกมาตรวจเลือก เว้นแต่ในยามสงครามซึ่งมีการเพิ่มบทบัญญัติที่กำหนดให้มีการเข้ารับราชการทหารได้ ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมถึงมีการกำหนดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของทหารกองประจำการให้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างสอดคล้องต้องกัน

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ใช้บังคับในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบการสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผู้ใช้แรงงานมากกว่า 30 ล้านคนในตลาดแรงงานไทยมีปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างปรากฏชัด จึงพิจารณาเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ เพื่อทำการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานโดยรวม เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพิ่มอำนาจต่อรองและเพิ่มเวลาเรียนรู้สำหรับแรงงานเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดรับกับการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

  นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล กับคณะได้เสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติผู้ขออนุญาตผลิตสุราหรือมีเครื่องกลั่นสำหรับผลิตสุราไว้ในครอบครอง โดยมีความเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวไม่มีการกำหนดกรอบเนื้อหาในการออกกฎกระทรวงไว้ให้เหมาะสม ทำให้กฎกระทรวงที่ออกตามความบัญญัตินั้นกำหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตและเงื่อนไขอื่นที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรกว่าเหตุ ส่งผลให้ผู้ประสงค์จะผลิตสุราเพื่อการค้ารายเล็กหรือรายย่อยไม่สามารถประกอบอาชีพตามกฎหมายได้ จึงเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเพียงพอตามมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สมควรต้องปรับปรุง

  เสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1 หลักทั่วไป บรรพ 5 ครอบครัวและบรรพ 6 มรดก สาระสำคัญหลักของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การเสนอขอแก้ไขเพื่อให้บุคคลธรรมดาทั้งเพศเดียวกันและต่างเพศ สามารถทำการหมั้นและสมรสกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเมื่อบุคคลธรรมดาได้หมั้นหรือสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ให้มีสิทธิและหน้าที่ระหว่างคู่สมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา” เป็น “ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรส” ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา เป็น “ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส” รวมถึงการแบ่งมรดกของผู้ตายที่มีคู่สมรส โดยได้ขอแก้ไขถ้อยคำในหลายมาตราที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า “สามีและภรรยา” เป็น “คู่สมรส”

  #SaveChana


  Petition(s)

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ไฟสุมขอนรอวันปะทะ? - สำนักข่าวอิศราลูกสาวแห่งทะเลจะนะปักหลักทำเนียบ ขอยกเลิกมติ ครม. นิคมอุตสาหกรรมฯ - ประชาไทฝ่ายหนุนนิคมฯ จะนะโผล่ทำเนียบ-ปชช.เชื่อเกิดแน่ เหตุผู้มีอิทธิพลกว้านซื้อที่ดินแล้ว - ประชาไท

  #Saveหมู่อาร์ม


  Petition(s)

  #SaveSargeArm Sign this petition to call for the NACC to proceed according to the Witness Protection Law by moving "Sarge Arm" to a different unit immediately.
  "ผมไม่มีครอบครัว ไม่มีลูก ขอเป็นตัวแทนทหารชั้นผู้น้อยเปิดโปงเรื่องนี้ เพื่อทหารรุ่นน้อง เพื่อผลประโยชน์ประเทศ ไม่มีทหารคนไหนอยากทำให้กองทัพเสียชื่อเสียง หากผู้บังคับบัญชาใส่ใจ ไม่ทุจริตในกองทัพ ขอเรียกร้องไปยังป.ป.ช.ที่ได้ยื่นเรื่องไว้ให้คุ้มครองพยานผม เพื่อความปลอดภัย" ส.อ.ณรงค์ชัย อินทรกวี สังกัดศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร้องเรียนกรณีผู้บังคับบัญชาตั้งโครงการโกงเงินเบี้ยทหารชั้นผู้น้อยในรูปแบบต่าง ๆ

  RECENT UPDATE: หมู่อาร์มถูกอัยการทหารสั่งฟ้อง

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  หมู่อาร์ม : จากผู้เปิดโปงทุจริตเบี้ยเลี้ยงทหาร ถึง “ทหารผิดวินัย” และ “คนเถื่อน” - BBC Thai'หมู่อาร์ม' ถูกปลดจากราชการ - กมธ.กฎหมาย เรียก ป.ป.ช. ชี้แจงคุ้มครองพยานล่าช้า - ประชาไทหมู่อาร์ม ณรงค์ชัย: ถ้าเลือกสู้ตามกระบวนการ ก็จะเป็นเหมือนกับผม - ประชาไทศาลทหารให้ประกันตัว "หมู่อาร์ม" วงเงิน 5 หมื่นบาท - Thai PBS“หมู่อาร์ม” รายงานตัวศาลทหาร หลังครบฝากขังผัด 1 ข้อหาหนีราชการ - ไทยรัฐออนไลน์

  #NoCPTPP
  #คัดค้านCPTPP


  Petition(s)

  RECENT UPDATE:

  Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) is an agreement on many intellectual property deals which heavily affect farmers, consumers and also could widen inequality.
  คัดค้านการเข้าร่วม Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (CPTPP) หรือ ข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เอื้ออำนวยให้กับภาคธุรกิจใหญ่แต่ส่งผลกระทบให้กับภาคเกษตรกรรวมถึงผู้บริโภคเดือดร้อน ปัจจัย 4 ในชีวิตประจำที่มีราคาที่แพงมากขึ้น

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  CPTPP : ความตกลงทางการค้าใหม่ คนไทยจะได้หรือเสียประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์-การเข้าถึงยา - BBC Thaiเพราะเหตุใดการเข้าร่วม CPTPP จึงเป็นการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ - Greenpeaceยึดครองเมล็ดพันธุ์ = ยึดกุมอาหาร บทเรียนก่อนถลำสู่ CPTPP - Greenpeace“เมล็ดพันธุ์ไม่ใช่สินค้า แต่เมล็ดพันธุ์คือชีวิต” – โจน จันได - GreenpeaceINTERNATIONAL CONTRADICTIONS ON FARMERS' RIGHTS: The interrelations between the International Treaty, its Article 9 on Farmers’ Rights, and Relevant Instruments of UPOV and WIPO

  ยกเลิก
  กฎหมายอาญามาตรา 301 ยกเลิกความผิดผู้หญิงที่ทำแท้ง


  Petition(s)

  Repeal Article 301 of the Criminal Code. Legalize abortion.
  ข้อเสนอการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานทำแท้ง(เพื่อยกเลิกมาตรา 301 และปรับปรุงมาตรา 305) เสนอโดย เครือข่ายภาคประชาสังคมรวม 10 องค์กร

  ยกเลิก พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32


  Petition(s)

  Repeal Article 32 in the Alcoholic Beverage Control Act
  ยกเลิกกฏหมายมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีขอบเขตของการกระทำผิดอย่างกว้างขวาง ซ้ำการพิจารณาความผิดยังขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ และมีบทลงโทษที่ไม่เหมาะสม
  อาทิ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีโทษปรับหนักกว่าคดีเมาแล้วขับ

  #ป่ารอยต่อ


  เบื้องหลังมูลนิธิป่ารอยต่อที่น่าสงสัยว่ามีการดำเนินกิจกรรมที่เอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนและบุคคลบางกลุ่ม

  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  อภิปรายไม่ไว้วางใจ : อนุพงษ์รอดซักฟอก หลังหมดเวลาอภิปราย รัฐบาลเสนอปิดประชุมทันที - BBC Thaiย้อนดู ส.ส.โรม อภิปรายปม 'ป่ารอยต่อ' ข้อต่ออำนาจทหาร-ทุน ภายใต้การนำของ 'ประวิตร' - ประชาไทรอยต่อ 'ป่ารอยต่อ' #1: เครือข่ายทุนพลังงานไทย-จีน ที่บริจาคเงินให้มูลนิธิฯ - ประชาไทTwitter thread - #ป่ารอยต่อ โดย อนาคตใหม่ (@FWPthailand)รังสิมันต์ โรม เปิดโปง "เครือข่ายประวิตร - ป่ารอยต่อ" - Future Forward via Youtubeแฉเบื้องหลัง "มูลนิธิป่ารอยต่อฯ" | ถามตรงๆกับจอมขวัญ | 03 มี.ค. 63 - Thairath via Youtube

  More issues
  การค้าแรงงานในประมงไทย#1MDB#ยกเลิก112

  Protest 101

  ศึกษาวิธีการประท้วง
  @MobmaiTH

  twitter
  instagram


  ช่วย ชวน แชร์
  ติดแฮชแท็ก #freedomforthai #respectthaidemocracy และแฮชแท็กอื่น ๆ ที่พูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยในรูปแบบหลากหลายภาษาเพื่อให้คนจากประเทศอื่น ๆ ได้รับรู้ว่าอิสรภาพของพวกเรากลายเป็นราคาที่ต้องจ่ายในประเทศนี้ หากคุณมีความสามารถใดที่สามารถสื่อสารเรื่องราวได้ให้มากขึ้นอีกเช่น การทำ Infographic, การแปล, เว็บไซต์เพื่อให้ความรู้,สรุปย่อความให้เข้าใจได้ง่าย ฯลฯ โปรดใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อผลักการเคลื่อนไหวนี้ นอกจากนั้นคุณสามารถนำไฟล์จากหน้า Infographics To Share ไปแชร์ตามช่องทางโซเชียลของตัวเอง ปรินต์แจกหรือแปะตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยเช่นกัน

  • คลิก PROTEST INFOGRAPHIC ARCHIVE เพื่ออ่านภาพคู่มือการประท้วงและข้อมูลที่จำเป็น รวมถึงภาพสำหรับการแชร์ต่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้

  • คุณสามารถอ่านข้อมูลศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประท้วงได้จาก @MobmaiTH

  • อ่านข้อกฎหมายที่ควรรู้เอาไว้จาก @iLawFX @iLawclub

  • ศึกษาการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่องจากการใช้อินเทอร์เน็ต
  บนเว็บ Electronic Frontier Foundation

  • คนไปร่วมชุมนุมสามารถบันทึกการชุมนุม หรือกรอกรายละเอียดการคุกคามที่เห็น/เจอได้ด้วยมือของตัวเอง ข้อมูลซึ่งไม่ระบุชื่อ จะถูกส่งต่อให้กับองค์กรสิทธิมนุษยชน Mob Data Thailand

  • คุณสามารถบันทึกและเผยแพร่ต่อสื่อให้ความรู้ต่าง ๆ จาก Young Designer For Democracy

  What to Educate Yourself on More

  6 Years Under Coup364 days after the coup: Report on the situation of freedom of expression in Thailand - iLaw
  5 สิ่งที่คุณอาจจะลืมไปแล้ว เกี่ยวกับการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 - The Momentum
  6 ปีรัฐประหาร 57: การคืนชีพของการเมืองกลุ่มก๊กที่มีอภิชนาธิปไตยคุมเกม - Way Magazine
  6 ปีรัฐประหาร : เปิดสถิติคดีการเมือง-ละเมิดสิทธิภายใต้ "ระบอบ คสช." จากยุคอำนาจนิยม ถึง อำนาจกลายรูป - BBC News
  รายงานการตั้งข้อหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร 2557 - iLaw
  รายงานเสรีภาพการชุมนุม/การแสดงออกสาธารณะ และการตั้งข้อหาทางการเมือง โดย iLaw - iLaw
  รายงานการปิดกั้นสื่อออนไลน์ หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 - iLaw
  “ยุยงปลุกปั่น” ตามมาตรา 116 ข้อหาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในยุครัฐบาลคสช. - iLaw
  ‘แม่ทิพย์’: การโพสต์ภาพชุดดำกับชีวิตที่พังทลาย - iLaw
  สถิติคดี 112 ที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี 2557- 2560 - iLaw
  สื่อนอกชำแหละคู่มือรัฐประหารไทย สมานชนชั้น ใช้กษัตริย์สร้างความชอบธรรม - ประชาไท
  สปิริตสื่อไทยใต้ท็อปบูท บทเรียนจาก “ฐปณีย์-อิศรา-ประชาไท” - ประชาไท
  101 Spotlight : “4 ปี คสช. – เดินหน้าประเทศใคร” - the101world
  ย้อนรอยรัฐประหาร 13 ครั้ง นานแค่ไหนกว่าจะเลือกตั้ง คสช.ท้าชิงสฤษดิ์-ถนอม - ประชาไท
  4 ปีรัฐประหาร มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของใคร ? - BBC


  Thammasat University Massacre 1976 | เหตุการณ์ 6 ตุลาเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519: บันทึก 6 ตุลา - Documentation of Oct 6
  Survivors Recount 1976 Thammasat Massacre 40 Years Later - Khaosod English
  The Anniversary of a Massacre and the Death of a Monarch - Khaosod English
  ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง(PDF) - สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
  ย้อนเหตุการณ์ #สังหารหมู่ธรรมศาสตร์ (Thammasat Massacre) #6ตุลา 2519 (Twitter Thread) - พริสม์(Twitter: @parisjpt)
  ศ.ธงชัย วินิจจะกูล : ความยุติธรรมของไทยบนฐานความเชื่อว่า "คนไม่เท่ากัน" - บีบีซีไทย

  Slavery in Thai fishing industry | การค้าแรงงานประมงในไทยรายงาน “เส้นทางการบังคับใช้แรงงานของลูกเรือประมงในโลกยุคใหม่” - Greenpeace
  Thailand: Forced Labor, Trafficking Persist in Fishing Fleets - Human Rights Watch
  THAILAND'S SEAFOOD SLAVES. Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang’s Fishing Industry - Environmental Justice Foundation
  BLOOD AND WATER: HUMAN RIGHTS ABUSE IN THE GLOBAL SEAFOOD INDUSTRY - Environmental Justice Foundation
  PIRATES AND SLAVES: HOW OVERFISHING IN THAILAND FUELS HUMAN TRAFFICKING AND THE PLUNDERING OF OUR OCEANS - Environmental Justice Foundation
  Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK - The Guardian
  CP Foods condemns slavery and human trafficking in fishing industry - The Guardian
  CP clarifies Guardian slavery report - The Guardian


  องค์กรสำหรับติดตามข่าวแรงงานประมงและแรงงานข้ามชาติ:
  Stella Maris
  LPN
  Migrant Working Group
  HRDF
  International Labour Organization
  International Organizations for Migration (IOM)

  Freedom of expression in Thailand | อิสรภาพของการแสดงออกในไทย Freedom of expression in Thailand is still severely curtailed, rights group say - Thai Enquirer
  Man Jailed for 35 Years in Thailand for Insulting Monarchy on Facebook. - The Guardian
  Thai student faces up to 15 years in prison for ‘insulting king’ by sharing news story on Facebook - SCMP
  Lese-majeste explained: How Thailand forbids insult of its royalty - BBC
  What happens when you criticize the royal family in Thailand - The Washington Post
  ถังแดง : ความทรงจำบาดแผลที่ไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทย - Matichon มติชน
  จากถังแดงถึงบิลลี่ และสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความเป็นอื่นที่รัฐพยายามกำจัด - The Momentum
  ถีบลงเขา เผาถังแดง...อุดมคติที่แตกขั้ว - คมชัดลึก
  'ถังแดง' จากบิลลี่ ย้อนปมสังหารผู้ต้องสงสัยคอมมิวนิสต์สมัยจอมพลถนอม และ 'วัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด' - ประชาไท
  10 คำถาม-คำตอบน่ารู้เกี่ยวกับมาตรา 112 - iLaw
  นักโทษมาตรา 112 อีกอย่างน้อย 25 ราย ยังถูกคุมขังในเรือนจำ - ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
  สิบคำถามต่อหลักความชอบธรรม คำพิพากษาคดี ‘อากง SMS’ - ThaiPublica

  The South Thailand insurgency | ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้Deep South Watch Database: Monthly Summary of Incidents in Southern Thailand - Deep South Watch
  A Brief History of Insurgency in the Southern Border Provinces - Human Rights Watch
  15 Killed in Southern Thailand in the Worst Violence in Years - The New York Times
  ไฟใต้ : เสียงสะท้อนจาก ชรบ. หลังเหตุสังหารหมู่ 15 ศพที่ยะลา- BBC
  IO (ไอโอ)ที่โดนกับตนเอง - SPMC
  กอ.รมน.รับ เอกสารไอโอสามจังหวัดใต้ ของจริง แจงแค่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง - มติชน
  วิเคราะห์ “สงครามข่าวสาร” IO กรณีคลิปหลุด จากการเมืองใจกลางประเทศไทยถึงชายแดนใต้ - มติชน
  ชายแดนใต้ : แม่ของ 1 ใน ผู้เสียชีวิตเหตุ จนท. "สำคัญผิด" ยิงพลเรือนมุสลิมที่นราธิวาส บอก "พอจะหลับก็นึกถึงลูก ก็ตื่นมาร้องไห้" - BBC
  แด่สันติสุขและความมั่นคง ชายแดนใต้กับการแก้ปัญหาที่ไม่พูดถึงสาเหตุ - The101World

  รำลึกพฤษภาฯ ย้อนเวลาหาอดีต ชีวิตคน และชะตาประชาธิปไตย - BBC10 ปีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง : มองเมษา-พฤษภา 53 ผ่านวาทกรรม “จำไม่ลง” - BBCรวม 10 บทความเกี่ยวกับประเด็น 'ราชาชาตินิยม' - สำนักพิมพ์สมมติรวม 20 วารสารวิชาการ | อ่านฟรี โหลดฟรี - สำนักพิมพ์สมมติวิจารณ์อย่างเท่าทัน ทำความเข้าใจกฎหมายพื้นฐาน หมิ่นประมาท-พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ - iLawการป้องกันตัวเองจากการถูกสอดส่อง: เคล็ดลับ เครื่องมือ และวิธีการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น - Electronic Frontier Foundationฐานข้อมูลคดี เมื่อกฎหมายถูกใช้เพื่อโจมตีประชาชน - iLawกฏหมายไทยที่ใช้จำกัดเสรีภาพการแสดงออก - iLawรวมหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย (E-book,PDF) - มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หนังสือที่รัฐไม่อยากให้คุณอ่าน

  ประกาศกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ฉบับที่ ๑ ราษฎรทั้งหลาย . ...

  Posted by ธรรมศาสตร์และการชุมนุม on Monday, August 10, 2020

  Contact us

  ร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อมูล หรือ infographics เพิ่มเติมได้ทางด้านล่างนี้
  หรือติดต่อมาที่ [email protected]

  แจ้งข้อมูลกรณีถูกคุกคามหรือละเมิดสิทธิในการแสดงออก

  โซเชียลมีเดียและการชุมนุม

  ติดตามข่าวการชุมนุมจากแหล่งข่าวที่หน้าเชื่อถือ ป้องกันการแชร์ข่าวปลอม

  Twitter

  '#' การเรียกร้องทั้งหมด